Atribuțiile secretarului

 Conform art.243 din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările
ulterioare
Atribuţiile secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ
– teritoriale

(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ –
teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate
dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului
judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului
judeţean, după caz;
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului
judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia
dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi
preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor
consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor
consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului
judeţean;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile
publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a
consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat,
comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului – verbal al şedinţelor
consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea
hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local,
respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale
acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară din care face parte unitatea administrativ – teritorială
în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului
judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a
şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului
judeţean;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele
consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor
locali, respectiv a consilierilor judeţeni;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl
prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului
judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele
consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia,
cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea
fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;
m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea
paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale
consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean să nu ia parte
consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în
dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă,
sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea
situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea
cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva
unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale;
p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte
administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau
de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1)
şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general
al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale îndeplineşte
funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.
(3) Secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului,
respectiv al subdiviziunii administrativ – teritoriale a municipiului
comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei
notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate
imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut
ultimul domiciliu:

a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în
situaţia în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit
pe raza altei unităţi administrativ – teritoriale;
c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază
de competenţă teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în
cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării
sistematice.

(4) Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde:

a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, în format zi, lună, an;
c) data naşterii, în format zi, lună, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în
evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa
la care se face citarea.

(5) Atribuţia prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai
multe persoane care exercită atribuţii delegate de ofiţer de stare
civilă, prin dispoziţia primarului la propunerea secretarului general al
unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.
(6) Primarul urmăreşte îndeplinirea acestei atribuţii de către
secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv
al subdiviziunii administrativ – teritoriale a municipiului sau, după
caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat, în condiţiile alin. (5).
(7) Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (3) atrage sancţionarea
disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile.
(8) Secretarii generali ai comunelor şi cei ai oraşelor unde nu
funcţionează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea
părţilor, următoarele acte notariale:

a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în
vederea acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de
la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială
şi/sau serviciilor sociale;
b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu
excepţia înscrisurilor sub semnătură privată.

Share This:

Comments are closed.